TC官方合作论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 9871|回复: 153

[游戏] 有源码 伏魔 我欲封天,主线到34级 师门做完

  [复制链接]
发表于 2014-7-5 00:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 360307327 于 2014-7-5 00:42 编辑

伏魔 我欲封天,主线到34级 师门做完   下载可直接使用   发现这游戏都是鬼区 立马放弃了,代码写的不是很好

 1. #include"子.t"
 2. #include"对象.t"

 3. 空间 仙
 4. //默认空间
 5. 暂停=真,ts=com("ts.tssoft")
 6. //开始按钮_点击操作
 7. 功能 开始_点击()
 8.    
 9. 功能结束

 10. //退出按钮_点击操作
 11. 功能 退出_点击()
 12.    
 13.     辅助.退出()
 14. 功能结束


 15. 功能 初始化()
 16.     //这里添加你要执行的代码
 17.     对象.注册插件()
 18.    
 19. 功能结束

 20. 功能 热键0_热键()//启动
 21.     窗口句柄
 22.     调试输出("启动")
 23.    
 24.    
 25.     窗口句柄=对象.获取句柄()
 26.     调试输出("启动"&窗口句柄)
 27.     辅助.等待(200)
 28.     如果(窗口句柄>0)
 29.         
 30.         辅助.等待(200)
 31.         下标=数组空间.查找(对象.窗口数组,窗口句柄)
 32.         
 33.         对象.任务数组[下标]=线程.开启("对象.任务选择",下标)
 34.         //子.检测数组[下标]=线程.开启("子.比赛",下标)
 35.         //选项卡.激活("选项卡1",0)
 36.     否则
 37.         辅助.消息框("请选中游戏窗口")  
 38.     如果结束
 39.    
 40. 功能结束

 41. 功能 任务主框(下标)
 42.     调试输出("任务主框")
 43.     辅助.写配置("全局变量","跳出"&下标,1,"c:\\xian\\启动.ini")
 44.     辅助.等待(1000)
 45.     等级=对象.获取等级(下标)
 46.     调试输出(等级)
 47.     辅助.等待(1000)
 48.     选项=列表框.得到个数("列表框0")
 49.     辅助.等待(1000)
 50.     调试输出(选项)
 51.    
 52.     遍历(a=0;a<选项;a++)
 53.         辅助.等待(500)
 54.         内容=列表框.获得文本("列表框0",a)
 55.         辅助.等待(500)
 56.         调试输出(内容)
 57.         
 58.         选择(内容)
 59.             条件 "主线":
 60.             
 61.             
 62.             
 63.             
 64.             仙.任务1(下标)

 65.             
 66.             调试输出(内容)
 67.             
 68.             条件 "师门":
 69.             
 70.             仙.自动师门任务(下标)
 71.             
 72.             
 73.         选择结束
 74.         
 75.         
 76.         
 77.     遍历结束
 78.    
 79. 功能结束

 80. 功能 热键1_热键()//暂停
 81.    
 82.     变量 窗口句柄,数组下标,长度
 83.    
 84.    
 85.     对象.暂停()
 86.    
 87. 功能结束

 88. 功能 列表框0_左键双击()
 89.     序号=列表框.得到选项("列表框0")
 90.    
 91.     列表框.删除文本("列表框0",序号)
 92.    
 93.    
 94. 功能结束

 95. 功能 复选框0_点击()//主线-----------主线-----
 96.    
 97.    
 98.     列表框.增加文本("列表框0","主线")
 99.    
 100.    
 101.    
 102. 功能结束

 103. 功能 复选框1_点击()//-----师门
 104.     //这里添加你要执行的代码
 105.    
 106.     列表框.增加文本("列表框0","师门")
 107.    
 108. 功能结束

 109. 功能 任务1(下标)//1--30级
 110.     x,y
 111.     调试输出("任务1:")
 112.     辅助.写配置("全局变量","跳出"&下标,1,"c:\\xian\\启动.ini")
 113.     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1)
 114.         调试输出("任务循环:")
 115.         
 116.         如果(对象.找字(下标,555,175,749,331,"35级","deddc8-000000")==0)
 117.             
 118.             跳出
 119.         如果结束
 120.         
 121.         
 122.         
 123.         对象.升级(下标)
 124.         
 125.         对象.抓蜈蚣(下标)
 126.         
 127.         对象.主线任务点击(下标)
 128.         
 129.         
 130.         对象.任务对话左下(下标)
 131.         
 132.         对象.战斗中(下标)
 133.         
 134.         对象.坐骑(下标)
 135.         对象.突厥首领(下标)
 136.         对象.红怪(下标)
 137.         
 138.         如果(对象.找图点击(下标,171,265,592,514,"购买甘草.bmp",2,2)==0)
 139.             
 140.             辅助.等待(1000)
 141.             对象.鼠标移动点击右(下标,203,167)
 142.             辅助.等待(1000)
 143.             对象.鼠标移动点击右(下标,509,464)
 144.         如果结束
 145.         
 146.         
 147.         对象.家传宝玉(下标)
 148.         对象.找字点击(下标,559,178,755,311,"组队升级","c4822e-303030",+2,+2)
 149.         对象.找字点击(下标,559,178,755,311,"立刻装备","049e1e-000000",+2,+2)
 150.         
 151.         如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"初落凡界.bmp")==0)
 152.             
 153.             对象.鼠标移动点击(下标,365,410)
 154.         如果结束
 155.         
 156.         
 157.         
 158.         //拜师
 159.         
 160.         对象.拜师(下标)
 161.         
 162.         
 163.         
 164.         对象.找字点击(下标,559,178,755,311,"组队升级","c4822e-303030",92,8)
 165.         
 166.         
 167.         
 168.         
 169.         对象.找字点击(下标,559,178,755,311,"师门任务","c5832e-000000",92,8)
 170.         
 171.         
 172.         
 173.         对象.找色点击(下标,31,533,214,599,"80ff00-000000|67ce00-000000|d5c222-000000",+2,+2)
 174.         
 175.         对象.找图点击右(下标,0,0,800,600,"葫芦.bmp|葫芦2.bmp",+2,+2)
 176.         //对象.找图点击右(下标,0,0,800,600,"自动.bmp|自动2.bmp|自动3.bmp|自动4.bmp",+2,+2)
 177.         
 178.         //如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"给予.bmp")==0)
 179.         
 180.         //对象.鼠标移动点击右(下标,414,179)
 181.         //辅助.等待(1000)
 182.         //对象.鼠标移动点击(下标,141,366)
 183.         //辅助.等待(2000)
 184.         //如果结束
 185.         如果(对象.找字点击(下标,576,155,733,300,"凝血丹","0098b0-000000",2,2)==0)
 186.             对象.购买凝血丹(下标)
 187.             
 188.         如果结束   
 189.         对象.找字点击(下标,0,0,755,600,"确定","badee0-000000",2,2)
 190.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"确认.bmp|确认2.bmp",+2,+2)
 191.         
 192.         
 193.         对象.给予(下标)//给予物品
 194.         对象.寻路中(下标)
 195.         
 196.         如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp")==0)
 197.             
 198.             对象.找色点击(下标,278,331,359,499,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)  
 199.             对象.鼠标移动点击(下标,418,328)
 200.             辅助.等待(1000)
 201.             对象.找色点击(下标,278,331,359,499,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)  
 202.             对象.鼠标移动点击(下标,418,328)
 203.             辅助.等待(1000)
 204.             对象.找色点击(下标,278,331,359,499,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)  
 205.             
 206.         如果结束
 207.         
 208.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"问好.bmp|差.bmp|差2.bmp",+2,+2)
 209.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"问好.bmp|差.bmp|差2.bmp",+2,+2)
 210.         如果(对象.找图(下标,480,85,788,472,"物品.bmp|物品2.bmp|总空间.bmp|储备.bmp")==0)
 211.             对象.鼠标移动点击(下标,478,562)
 212.         如果结束
 213.         
 214.         
 215.     循环结束
 216. 功能结束

 217. 功能 任务2(下标)//1--30级
 218.    
 219.     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1)
 220.         
 221.         对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|f35e5e-000000",+2,+2)
 222.         对象.主线任务点击(下标)
 223.         
 224.         对象.找字点击(下标,559,178,755,311,"立刻装备","049e1e-000000",+2,+2)
 225.         对象.任务对话左下(下标)
 226.         
 227.         对象.战斗中(下标)
 228.         
 229.         对象.寻路中(下标)
 230.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"问好.bmp|差.bmp|差2.bmp",+2,+2)
 231.     循环结束
 232. 功能结束


 233. 功能 自动师门任务(下标)
 234.     次=0
 235.     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1)
 236.         对象.师门任务拜访(下标)
 237.         辅助.等待(500)
 238.         对象.师门任务物资(下标)
 239.         辅助.等待(500)
 240.         //对象.主线任务点击(下标)
 241.         辅助.等待(1000)
 242.         
 243.         对象.师门除妖(下标)
 244.         
 245.         对象.回复师傅(下标)
 246.         
 247.         
 248.         调试输出("---循环---")
 249.         //对象.任务对话左下(下标)
 250.         对象.交任务(下标)
 251.         
 252.         
 253.         对象.找色点击(下标,212,320,357,502,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)
 254.         
 255.         对象.找色点击(下标,212,320,357,502,"d5c222-000000",+2,+2)
 256.         
 257.         对象.战斗中(下标)
 258.         
 259.         对象.给予(下标)//给予物品
 260.         
 261.         对象.寻路中(下标)
 262.         
 263.         对象.师门(下标)
 264.         
 265.         次=次+1
 266.         如果(次==2)
 267.             
 268.             对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp",+2,+2)
 269.             次=0
 270.         如果结束
 271.     循环结束
 272.    
 273. 功能结束

 274. 功能 按钮0_点击()

 275. 列表框.清空("列表框0")
 276. 功能结束

 277. 空间结束
 278. //空间结束语句

复制代码
 1. #include"仙.t"

 2. 空间 对象

 3. 窗口数组=数组[],ts数组=数组[],任务数组=数组[]

 4. 功能 注册插件()
 5.    
 6.    
 7.     是否成功=辅助.注册插件("rc:\\TSPlug.dll",真)
 8.     辅助.等待(200)
 9.     调试输出(是否成功)
 10.     如果(!是否成功)
 11.         辅助.等待(200)
 12.         辅助.消息框("插件注册失败")
 13.         辅助.退出()
 14.         
 15.         
 16.     如果结束
 17.    
 18.    
 19. 功能结束

 20. //-------------------------------------获取句柄----------------------------
 21. 功能 获取句柄()
 22.     窗口句柄,数组下标
 23.     ts=com("ts.tssoft")
 24.     辅助.等待(200)
 25.     窗口句柄 = ts.GetForegroundWindow()
 26.     调试输出(窗口句柄)
 27.     //窗口句柄 = ts.GetForegroundWindow()
 28.     //窗口标题 = ts.GetWindowTitle(窗口句柄)
 29.     辅助.等待(200)
 30.     如果(窗口句柄>0)
 31.         调试输出("获取句柄:"&窗口句柄)
 32.         辅助.等待(200)
 33.         //窗口标题[su]= ts.GetWindowTitle(窗口句柄)
 34.         数组下标=数组空间.查找(窗口数组,窗口句柄)
 35.         辅助.等待(200)
 36.         如果(数组下标==-1)
 37.             数组下标=数组空间.查找(窗口数组,111)//查看是否有单停后的数组,单停后=111
 38.             如果(数组下标>=0)
 39.                 调试输出("获取句柄:")
 40.                 窗口数组[数组下标]=窗口句柄
 41.                 返回 窗口句柄
 42.             否则
 43.                 辅助.等待(200)
 44.                 数组空间.增加(窗口数组,窗口句柄,1)
 45.                 数组空间.增加(ts数组,空,1)
 46.                 数组空间.增加(任务数组,空,1)
 47.                
 48.                
 49.                 返回 窗口句柄
 50.             如果结束
 51.         否则
 52.             辅助.消息框("同一个窗口请不要重复启动")
 53.             返回 -1
 54.         如果结束
 55.     否则
 56.         返回 -1
 57.     如果结束   
 58. 功能结束

 59. 功能 任务选择(下标)
 60.     ret,intX,intY,ret1
 61.     调试输出("任务选择")
 62.     ts数组[下标]=com("ts.tssoft")
 63.     辅助.等待(200)
 64.     ts数组[下标].SetPath(help.getrcpath("rc:"))
 65.     //path=ts.GetPath()
 66.     辅助.等待(200)
 67.     ts数组[下标].SetDict(0,"zx.txt")
 68.     //辅助.等待(200)
 69.     //ts数组[su].UseDict(0)
 70.     辅助.等待(1000)
 71.     ret=ts数组[下标].BindWindow(窗口数组[下标],"dx","dx","dx",1)
 72.     仙.任务主框(下标)
 73.    
 74. 功能结束

 75. 功能 战斗中(下标)
 76.     调试输出("战斗中(下标)")
 77.    
 78.     如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"攻击.bmp|自由.bmp")==0)
 79.         技能= 下拉框.获得文本("下拉框0")  
 80.         
 81.         时间 =日期时间.当前日期()
 82.         
 83.         对象.找字点击(下标,0,0,755,600,"取消","9abec1-202020",+2,+2)
 84.         辅助.等待(2000)
 85.         对象.鼠标移动点击(下标,723,475)
 86.         循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<120)
 87.             调试输出("战斗中循环")
 88.             如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"自动.bmp|自动2.bmp|自动3.bmp|自动4.bmp")==0)
 89.                
 90.                 如果(对象.找色(下标,194,456,538,536,"8b089a-000000|a007b4-000000|5a1f60-000000")==0)
 91.                     辅助.等待(1000)
 92.                     对象.鼠标移动点击(下标,780,241)
 93.                     辅助.等待(2000)
 94.                     对象.找色点击(下标,194,456,538,536,"8b089a-000000|a007b4-000000|5a1f60-000000",2,2)
 95.                     //对象.鼠标移动点击(下标,393,484)
 96.                     辅助.等待(1000)
 97.                     对象.找色点击(下标,194,456,538,536,"8b089a-000000|a007b4-000000|5a1f60-000000",2,2)
 98.                     //对象.鼠标移动点击(下标,393,484)
 99.                     辅助.等待(1000)
 100.                     对象.鼠标移动点击(下标,723,509)
 101.                     
 102.                 否则
 103.                     辅助.等待(1000)  
 104.                     对象.鼠标移动点击(下标,723,475)   
 105.                 如果结束
 106.                
 107.             如果结束
 108.             //否则  
 109.             //辅助.等待(5000)
 110.             //如果结束
 111.             //辅助.等待(1000)
 112.             //调试输出("战斗中循环33333")
 113.             如果(对象.找图(下标,2,0,491,232,"已接任务.bmp|已接任务2.bmp")==0)
 114.                
 115.                 调试输出("战斗中循环跳出 自动 回")
 116.                 跳出
 117.             如果结束
 118.             辅助.等待(1000)
 119.             
 120.             如果(对象.找字(下标,551,148,742,299,"主线|新手|师门","c5832e-202020")==0)
 121.                
 122.                 跳出
 123.             如果结束
 124.         循环结束
 125.     如果结束
 126. 功能结束

 127. 功能 突厥首领(下标)
 128.     如果(对象.找字点击(下标,554,156,741,284,"突厥首领","ff6363-000000|ff0000-000000",+2,+2)==0)
 129.         时间 =日期时间.当前日期()
 130.         循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<300)
 131.             
 132.             对象.找字点击(下标,554,156,741,284,"突厥首领","ff6363-000000|ff0000-000000",+2,+2)
 133.             
 134.             对象.寻路中(下标)
 135.             如果(对象.找字点击(下标,0,0,617,559,"首领","ece04f-000000",+2,-40)==0)
 136.                 辅助.等待(2000)
 137.                 如果(对象.找字点击(下标,0,0,617,559,"你是谁","e4e3d8-000000",+2,+2)==0)
 138.                     辅助.等待(500)
 139.                     时间 =日期时间.当前日期()
 140.                     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<300)  
 141.                         辅助.等待(500)
 142.                         对象.战斗中(下标)
 143.                         辅助.等待(500)
 144.                         对象.鼠标移动点击(下标,650,563)
 145.                         
 146.                         
 147.                         辅助.等待(1000)
 148.                         对象.找字点击(下标,0,0,617,559,"边境","e4e3d8-000000",+2,+2)
 149.                         辅助.等待(1000)
 150.                         对象.找色点击(下标,311,133,621,336,"049e1e-000000|0eca01-000000",+2,+2)     
 151.                         辅助.等待(1000)
 152.                         对象.鼠标移动点击(下标,744,81)
 153.                         
 154.                         辅助.等待(2000)
 155.                         对象.寻路中(下标)
 156.                         辅助.等待(500)
 157.                         对象.寻路中(下标)
 158.                         
 159.                         辅助.等待(2000)
 160.                         如果(对象.找字点击(下标,0,0,617,559,"你是谁","e4e3d8-000000",+2,+2)==0)
 161.                            
 162.                             对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp",+2,+2)
 163.                             跳出
 164.                         如果结束  
 165.                         
 166.                         
 167.                         
 168.                     循环结束
 169.                 否则
 170.                     
 171.                     
 172.                     辅助.等待(2000)
 173.                     对象.找字点击(下标,0,0,617,559,"首领","d5c222-000000",+2,+2)
 174.                 如果结束
 175.             如果结束
 176.             辅助.等待(1000)
 177.             对象.任务对话左下(下标)
 178.             对象.战斗中(下标)
 179.         循环结束
 180.         
 181.     如果结束
 182.    
 183.    
 184. 功能结束

 185. 功能 红怪(下标)
 186.    
 187.     如果(对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|f35e5e-000000|0098b0-000000|00bec6-000000",+2,+2)==0)
 188.         对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|f35e5e-000000|0098b0-000000|00bec6-000000",+2,+2)
 189.         辅助.等待(1000)
 190.         对象.寻路中(下标)
 191.         辅助.等待(1000)
 192.         对象.寻路中(下标)
 193.         辅助.等待(1000)
 194.         对象.鼠标移动点击右(下标,727,326)
 195.         辅助.等待(2000)
 196.         
 197.         对象.鼠标移动点击右(下标,473,533)
 198.         辅助.等待(2000)
 199.         对象.鼠标移动点击右(下标,727,326)
 200.     如果结束
 201.    
 202. 功能结束

 203. 功能 给予(下标)
 204.     x=415,y=180,h=0
 205.    
 206.     调试输出("给予")
 207.    
 208.     如果(对象.找字点击(下标,0,0,755,600,"长安之事","4bd147-000000",2,2)==0)
 209.         
 210.         辅助.等待(2000)
 211.     如果结束   
 212.     如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"给予.bmp|给予2.bmp|给予3.bmp")==0)
 213.         调试输出("给予遍历10")
 214.         遍历(6)
 215.             遍历(10)
 216.                 调试输出("xy"&x&"---"&y)
 217.                 调试输出("给予遍历10")
 218.                 对象.鼠标移动点击右(下标,x,y)
 219.                 x=x+40
 220.                 辅助.等待(200)
 221.                 如果(对象.找字点击(下标,0,0,800,600,"确定","badee0-000000",2,2)==0)
 222.                     h=1
 223.                     跳出
 224.                 如果结束
 225.                
 226.             遍历结束
 227.             y=y+40
 228.             x=415
 229.             如果(h==1)
 230.                 跳出
 231.             如果结束
 232.             
 233.         遍历结束
 234.     如果结束   
 235.    
 236. 功能结束

 237. 功能 坐骑(下标)
 238.    
 239.     如果(对象.找字(下标,559,178,755,311,"坐骑","c5832e-000000")==0)
 240.         
 241.         如果(对象.找图(下标,579,182,725,250,"44.bmp")==0)
 242.             对象.主线任务点击(下标)
 243.             对象.寻路中(下标)
 244.             辅助.等待(3000)
 245.             对象.寻路中(下标)
 246.         否则
 247.             
 248.             辅助.等待(500)
 249.             
 250.             如果(对象.找色(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|f35e5e-000000")==0)
 251.                 对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|f35e5e-000000",+2,+2)
 252.                 调试输出("山贼")
 253.                 对象.寻路中(下标)
 254.                
 255.                
 256.                
 257.             否则
 258.                
 259.                 辅助.等待(1000)
 260.                
 261.                 对象.主线任务点击(下标)
 262.                
 263.                 调试输出("坐骑")
 264.                 辅助.等待(1000)
 265.             如果结束
 266.         如果结束
 267.         对象.战斗中(下标)
 268.         对象.任务对话左下(下标)
 269.     如果结束
 270. 功能结束

 271. 功能 掉线(下标)
 272.     如果(对象.找字点击(下标,70,145,694,365,"师门","e4e3d8-000000",2,2)==0)
 273.         辅助.等待(500)
 274.         对象.鼠标移动点击(下标,400,338)
 275.         辅助.等待(1000)
 276.         
 277.     如果结束
 278. 功能结束


 279. 功能 交任务(下标)
 280.    
 281.     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.找图(下标,149,277,634,347,"交.bmp|差.bmp|差2.bmp")==0)
 282.         
 283.         对象.鼠标移动点击(下标,270,332)
 284.         辅助.等待(300)
 285.         对象.鼠标移动点击(下标,253,364)
 286.         对象.鼠标移动点击(下标,253,364)
 287.         辅助.等待(300)
 288.         对象.鼠标移动点击(下标,257,379)
 289.         对象.鼠标移动点击(下标,257,379)
 290.         辅助.等待(300)
 291.         对象.鼠标移动点击(下标,257,397)
 292.          对象.鼠标移动点击(下标,257,397)
 293.         辅助.等待(300)
 294.         对象.鼠标移动点击(下标,257,421)
 295.         辅助.等待(1000)
 296.         对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"4bd147-000000|fdf600-000000",+2,+2)
 297.         辅助.等待(1000)
 298.         
 299.         对象.找字点击(下标,204,314,328,503,"师","4bd147-000000|fff800-000000",2,2)
 300.         调试输出("交任务")
 301.     循环结束
 302.    
 303. 功能结束

 304. 功能 师门除妖(下标)
 305.     aa=对象.找字(下标,577,181,732,298,"师门除妖","c5832e-202020")
 306.     如果(aa==0)
 307.         调试输出("除妖")
 308.         时间 =日期时间.当前日期()
 309.         循环(对象.找字(下标,576,181,722,296,"师门除妖","c5832e-202020")==0&&对象.超时(时间)<300)   
 310.             调试输出("除妖")
 311.             
 312.             如果(对象.找字(下标,563,174,727,322,"(1/1)|(2/2)|(3/3)|(4/4)|(5/5)","deddc8-000000")>=0)
 313.                 调试输出("除妖完成")
 314.                 辅助.等待(1000)
 315.                 对象.回师门(下标)
 316.                 辅助.等待(200)
 317.                 对象.交任务(下标)
 318.                 跳出
 319.             如果结束
 320.             
 321.             
 322.             辅助.等待(1000)
 323.             对象.找色点击(下标,579,182,725,250,"ff0000-000000|ff6363-000000",+2,+2)
 324.             辅助.等待(1000)
 325.             对象.寻路中(下标)
 326.             辅助.等待(1000)
 327.             对象.鼠标移动点击(下标,488,269)
 328.             辅助.等待(2000)
 329.             对象.鼠标移动点击(下标,128,225)
 330.            
 331.             
 332.             对象.战斗中(下标)
 333.             
 334.         循环结束
 335.     如果结束
 336.    
 337. 功能结束

 338. 功能 师门任务物资(下标)
 339.     x,y,数,数左,数右
 340.    
 341.    
 342.     如果(ts数组[下标].FindStr(559,182,740,308,"师门","c5832e-202020",1.0,x,y)==0)
 343.         调试输出("师门")
 344.         辅助.等待(1000)
 345.         
 346.         
 347.         aa=对象.找字(下标,576,181,722,296,"收集物资","c5832e-000000")
 348.         如果(aa==0)
 349.             
 350.             如果(对象.找字(下标,x,y,x+150,y+80,"(1/1)|(2/2)|(3/3)|(4/4)|(5/5)","deddc8-000000")>=0)
 351.                
 352.                 调试输出("数字")
 353.                 辅助.等待(1000)
 354.                 对象.回师门(下标)
 355.                 辅助.等待(1000)
 356.                 对象.寻路中(下标)
 357.                 对象.交任务(下标)
 358.             否则  
 359.                
 360.                 调试输出("物资")  
 361.                 如果(对象.找色点击(下标,x,y,x+150,y+80,"0098b0-000000|00bec6-000000",+2,+2)==0)
 362.                     辅助.等待(1000)
 363.                     对象.寻路中(下标)
 364.                     
 365.                     辅助.等待(5000)
 366.                     对象.寻路中(下标)
 367.                     
 368.                     
 369.                     
 370.                 如果结束
 371.                 时间 =日期时间.当前日期()
 372.                 循环(对象.找色(下标,207,305,301,486,"d5c222-000000|4bd147-000000|fff800-000000")==0&&对象.超时(时间)<40)   
 373.                     
 374.                     对象.找色点击(下标,212,320,357,502,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)
 375.                     辅助.等待(1000)
 376.                     对象.找色点击(下标,212,320,357,502,"d5c222-000000",+2,+2)
 377.                     调试输出("找色点击")
 378.                     辅助.等待(1000)
 379.                 循环结束
 380.                 如果(对象.找色点击(下标,174,147,399,436,"dadc10-000000|faec02-000000|eee604-000000",0,0)==0)
 381.                     对象.找色点击(下标,174,147,399,436,"dadc10-000000|faec02-000000|eee604-000000",0,0)
 382.                     
 383.                     辅助.等待(1000)
 384.                     对象.鼠标移动点击(下标,508,462)
 385.                     
 386.                     
 387.                 否则
 388.                     调试输出("找色点击22222")
 389.                     
 390.                     
 391.                 如果结束
 392.                
 393.                
 394.                
 395.             如果结束
 396.             
 397.         如果结束
 398.         
 399.         
 400.     如果结束  
 401.    
 402. 功能结束

 403. 功能 回复师傅(下标)
 404.     x,y
 405.     如果(ts数组[下标].FindStr(570,177,724,305,"回复师傅","c5832e-202020",1.0,x,y)==0)
 406.         对象.回师门(下标)
 407.         
 408.         对象.找字点击(下标,575,174,752,345,"蓬莱大仙|东海龙王|阎王","049e1e-000000|0eca01-000000",2,2)
 409.         
 410.     如果结束
 411.    
 412.    
 413. 功能结束

 414. 功能 回师门(下标)
 415.     x,y
 416.     如果(ts数组[下标].FindStr(559,182,740,308,"师门","c5832e-202020",1,x,y)==0)
 417.         如果(对象.找字(下标,575,174,752,345,"蓬莱大仙|东海龙王|阎王","049e1e-000000|0eca01-000000")==0)
 418.             辅助.等待(1000)
 419.             对象.鼠标移动点击(下标,781,167)
 420.             辅助.等待(2000)
 421.             对象.找色点击(下标,x,y,x+150,y+80,"0ec701-000000|049e1e-000000",+2,+2)
 422.             调试输出("回师门")
 423.             对象.寻路中(下标)
 424.         否则
 425.             
 426.             调试输出("接师门任务")
 427.             
 428.             对象.找色点击(下标,x,y,x+150,y+80,"049e1e-000000|0eca01-000000",+2,+2)
 429.             辅助.等待(1000)
 430.             对象.寻路中(下标)
 431.             
 432.         如果结束
 433.     如果结束
 434. 功能结束

 435. 功能 师门(下标)
 436.     x,y
 437.    
 438.     对象.战斗中(下标)
 439.     如果(ts数组[下标].FindStr(576,181,725,316,"师门","c5832e-202020",1.0,x,y)<0)
 440.         
 441.         对象.鼠标移动点击(下标,651,561)
 442.         辅助.等待(800)
 443.         对象.鼠标移动点击(下标,331,107)
 444.         辅助.等待(800)
 445.         对象.找字点击(下标,70,145,694,365,"师门","e4e3d8-000000",+360,+1)
 446.         
 447.         辅助.等待(800)
 448.         对象.找字点击(下标,190,339,468,491,"师门","4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)
 449.         辅助.等待(800)
 450.         对象.鼠标移动点击(下标,746,80)
 451.         辅助.等待(1000)
 452.         对象.任务对话左下(下标)
 453.         
 454.     如果结束
 455.    
 456.    
 457. 功能结束

 458. 功能 师门任务拜访(下标)
 459.     x,y,数,数左,数右
 460.    
 461.     如果(ts数组[下标].FindStr(559,182,740,308,"师门","c5832e-202020",1.0,x,y)==0)
 462.         
 463.         调试输出("主线点击")
 464.         
 465.         如果(对象.找字(下标,576,181,725,316,"拜访友人","c5832e-000000")==0)
 466.             
 467.             如果(对象.找字(下标,x,y,x+150,y+80,"蓬莱大仙|东海龙王|阎王","049e1e-000000|0eca01-000000")==0)
 468.                 辅助.等待(800)
 469.                 对象.鼠标移动点击(下标,781,167)
 470.                 辅助.等待(500)
 471.                 对象.找色点击(下标,x,y,x+150,y+80,"0ec701-000000|049e1e-000000",+2,+2)
 472.                 调试输出("回师门")
 473.                 辅助.等待(800)
 474.                 对象.回师门(下标)
 475.                
 476.             否则
 477.                
 478.                 调试输出("接师门任务")
 479.                
 480.                 对象.找色点击(下标,x,y,x+150,y+80,"049e1e-000000|0eca01-000000",+2,+2)
 481.                 辅助.等待(300)
 482.                
 483.                
 484.             如果结束
 485.             
 486.             对象.寻路中(下标)
 487.             辅助.等待(1000)
 488.             对象.寻路中(下标)
 489.             
 490.         如果结束
 491.         
 492.     如果结束
 493.     调试输出("-----")
 494.    
 495. 功能结束

 496. 功能 主线任务点击(下标)
 497.     x,y
 498.    
 499.     如果(对象.ts数组[下标].FindStr(551,148,742,299,"主线|新手","c5832e-202020",1.0,x,y)==0)
 500.         辅助.等待(1000)
 501.         调试输出("主线点击")
 502.         对象.找色点击(下标,x,y,x+115,y+50,"049e1e-000000|0eca01-000000",+2,+2)
 503.         辅助.等待(300)
 504.         
 505.     如果结束
 506.    
 507.     如果(对象.ts数组[下标].FindStr(551,148,742,299,"领双","c5832e-000000",1.0,x,y)==0)
 508.         辅助.等待(1000)
 509.         调试输出("主线点击")
 510.         对象.找色点击(下标,x,y,x+115,y+50,"049e1e-000000|0eca01-000000",+2,+2)
 511.         辅助.等待(300)
 512.         
 513.     如果结束
 514.    
 515.    
 516. 功能结束

 517. 功能 任务对话左下(下标)
 518.     调试输出("任务对话左下(下标")
 519.    
 520.     如果(对象.找图(下标,14,489,795,601,"鼠标.bmp|鼠标2.bmp|点.bmp")==0)
 521.         对象.鼠标移动点击(下标,478,545)
 522.         辅助.等待(200)
 523.         对象.鼠标移动点击(下标,478,565)
 524.         辅助.等待(300)
 525.         对象.鼠标移动点击(下标,461,585)
 526.     如果结束
 527.     辅助.等待(300)
 528.    
 529.     对象.找色点击(下标,194,301,288,483,"80ff00-000000|67ce00-000000|d5c222-000000",+2,+2)
 530.     辅助.等待(500)
 531.     对象.找色点击(下标,194,301,288,483,"80ff00-000000|67ce00-000000",+2,+2)   
 532.     辅助.等待(500)
 533.     对象.找色点击(下标,194,301,288,483,"80ff00-000000|67ce00-000000|d5c222-000000",+2,+2)
 534.     对象.找色点击(下标,194,301,288,483,"4bd147-000000|fff800-000000",+2,+2)
 535.    
 536.     对象.找色点击(下标,212,320,357,502,"d5c222-000000",+2,+2)
 537.    
 538. 功能结束

 539. 功能 抓蜈蚣(下标)
 540.     时间 =日期时间.当前日期()
 541.     调试输出("抓蜈蚣")
 542.     如果(对象.找字(下标,559,178,755,311,"捉蜈蚣","deddc8-000000")==0)
 543.         调试输出("抓蜈蚣")   
 544.         循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<180)
 545.             调试输出("抓蜈蚣")
 546.             对象.主线任务点击(下标)
 547.             对象.寻路中(下标)
 548.             对象.任务对话左下(下标)
 549.             
 550.             对象.找字点击(下标,0,0,755,600,"取消","9abec1-202020",+2,+2)
 551.             辅助.等待(1000)
 552.             
 553.             如果(对象.找字(下标,0,0,755,600,"法力值","e4e3d8-000000")==0)
 554.                
 555.                 辅助.等待(6000)
 556.                 对象.鼠标移动点击右(下标,696,371)
 557.                 辅助.等待(2000)
 558.                 对象.鼠标移动点击右(下标,687,387)
 559.             如果结束
 560.             
 561.             
 562.             
 563.             如果(对象.找图(下标,620,109,756,183,"窗.bmp")==0)
 564.                 辅助.等待(1000)
 565.                 对象.鼠标移动点击右(下标,695,344)
 566.                 辅助.等待(2000)
 567.                 对象.找色点击(下标,36,85,481,438,"ece04f-000000",+10,-30)
 568.                 辅助.等待(3000)
 569.                 对象.鼠标移动点击右(下标,687,387)
 570.             如果结束
 571.             
 572.             如果(对象.找字(下标,0,0,755,600,"法力值","e4e3d8-000000")==0)
 573.                
 574.                
 575.             如果结束
 576.             
 577.             
 578.             
 579.             如果(对象.找字(下标,558,170,726,256,"长安之事","c5832e-000000")==0)
 580.                
 581.                
 582.                 跳出
 583.             如果结束
 584.         循环结束
 585.         
 586.         对象.鼠标移动点击右(下标,695,344)
 587.         
 588.         对象.鼠标移动点击右(下标,695,344)
 589.         
 590.     如果结束   
 591. 功能结束

 592. 功能 获取等级(下标)
 593.     调试输出("等级")
 594.     辅助.等待(2000)
 595.     对象.鼠标移动点击(下标,664,47)
 596.     辅助.等待(1000)
 597.     等级=ts数组[下标].Ocr(290,95,322,115,"46c528-000000",1.0)
 598.     如果(类型.转整型(等级)>0)
 599.         
 600.         辅助.写配置("当前等级","等级"&下标,等级,"c:\\xian\\窗口"&下标&".ini")
 601.         对象.鼠标移动点击(下标,358,18)
 602.         返回 等级
 603.     否则
 604.         
 605.         对象.鼠标移动点击(下标,358,18)
 606.         返回 -1
 607.     如果结束
 608.    
 609.    
 610. 功能结束

 611. 功能 升级(下标)
 612.     调试输出("升级")
 613.     如果(对象.找图点击右(下标,0,0,800,600,"升级.bmp|升级2.bmp",2,2)==0)   
 614.         辅助.等待(3000)
 615.         对象.鼠标移动点击(下标,297,527)
 616.         辅助.等待(1000)
 617.         对象.找字点击(下标,0,0,755,600,"继续升级","badee0-000000",2,2)
 618.         辅助.等待(2000)
 619.         对象.鼠标移动点击(下标,453,301)
 620.         辅助.等待(2000)
 621.         对象.鼠标移动点击(下标,309,397)
 622.         辅助.等待(1000)
 623.         对象.鼠标移动点击(下标,359,20)
 624.         辅助.等待(500)
 625.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp",2,2)
 626.     如果结束
 627.     辅助.等待(1000)
 628.     如果(对象.找图(下标,0,0,800,600,"宠物升级.bmp|宠物升级2.bmp")==0)   
 629.         调试输出("宠物升级")
 630.         对象.鼠标移动点击(下标,527,43)
 631.         辅助.等待(2000)
 632.         对象.鼠标移动点击(下标,233,436)
 633.         辅助.等待(1000)
 634.         对象.鼠标移动点击(下标,308,435)
 635.         辅助.等待(1000)
 636.         对象.鼠标移动点击(下标,362,45)
 637.         辅助.等待(1000)
 638.         对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp",2,2)
 639.     如果结束
 640.    
 641.    
 642. 功能结束

 643. 功能 家传宝玉(下标)
 644.     调试输出("家传宝玉")
 645.     时间 =日期时间.当前日期()
 646.     如果(对象.找字点击(下标,554,177,726,250,"家传宝玉","0098b0-000000",2,2)==0)
 647.         
 648.         循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<40)
 649.             如果(对象.找色点击(下标,35,493,117,593,"80ff00-000000|faf300-000000",2,2)==0)
 650.                 辅助.等待(2000)
 651.                 对象.鼠标移动点击(下标,340,141)
 652.                 对象.鼠标移动点击(下标,340,141)
 653.                 辅助.等待(1000)
 654.                 对象.鼠标移动点击右(下标,217,178)
 655.                 辅助.等待(1000)
 656.                 跳出
 657.             如果结束
 658.         循环结束
 659.     如果结束
 660. 功能结束

 661. 功能 购买凝血丹(下标)
 662.     调试输出("购买凝血丹")
 663.     辅助.等待(1000)
 664.     对象.鼠标移动点击(下标,273,415)
 665.    
 666.     辅助.等待(1000)
 667.     对象.鼠标移动点击(下标,278,412)
 668.     辅助.等待(1000)
 669.     对象.鼠标移动点击(下标,367,170)
 670.     辅助.等待(1000)
 671.     对象.鼠标移动点击(下标,509,463)
 672.     辅助.等待(1000)
 673. 功能结束

 674. 功能 寻路中(下标)
 675.     调试输出("寻路中")
 676.     循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.找图(下标,0,0,800,600,"寻路.bmp")==0)
 677.         
 678.         辅助.等待(5000)
 679.         
 680.     循环结束
 681.    
 682. 功能结束

 683. 功能 拜师(下标)
 684.     调试输出("拜师")
 685.     如果(对象.找字点击(下标,554,173,754,283,"好心人","049e1e-000000",+2,+2)==0||对象.找字(下标,554,173,754,283,"拜入师门","c5832e-000000")==0)
 686.         调试输出("拜师")
 687.         
 688.         选项=下拉框.得到选项("下拉框0")
 689.         
 690.         时间 =日期时间.当前日期()
 691.         循环(辅助.读配置("全局变量","跳出"&下标,"c:\\xian\\启动.ini")==1&&对象.超时(时间)<40)
 692.             
 693.             如果(选项==0)//仙岛
 694.                 对象.找字点击(下标,577,174,733,325,"蓬莱大仙","049e1e-000000",2,2)
 695.             否则
 696.                 如果(选项==1)//龙宫
 697.                     对象.找字点击(下标,577,174,733,325,"东海龙王","049e1e-000000",2,2)   
 698.                 否则
 699.                     //阎王
 700.                     对象.找字点击(下标,577,174,733,325,"阎王","049e1e-000000",2,2)
 701.                     
 702.                 如果结束
 703.             如果结束
 704.             辅助.等待(5000)
 705.             对象.找字点击(下标,175,281,650,516,"拜入师门","4bd147-000000",2,2)
 706.             辅助.等待(2000)
 707.             对象.找字点击(下标,175,281,650,516,"拜入师门","4bd147-000000",2,2)
 708.             辅助.等待(2000)
 709.             
 710.             如果(对象.找字点击(下标,175,281,650,516,"确认","fff800-000000|4bd147-000000",2,2)==0)
 711.                
 712.                 跳出
 713.             如果结束
 714.             对象.找图点击(下标,0,0,800,600,"差.bmp|差2.bmp",2,2)
 715.             
 716.         循环结束
 717.     如果结束
 718. 功能结束

 719. 功能 超时(时间2)
 720.     时差
 721.     时间 =日期时间.当前日期()
 722.     时差=日期时间.日期间隔("s",时间2,时间)
 723.     返回 时差
 724. 功能结束

 725. 功能 鼠标移动点击(下标,x,y)
 726.    
 727.     ts数组[下标].MoveTo(x,y)
 728.     辅助.等待(500)
 729.     ts数组[下标].LeftClick()
 730.    
 731. 功能结束
 732. 功能 鼠标移动点击右(下标,x,y)
 733.    
 734.     ts数组[下标].MoveTo(x,y)
 735.     辅助.等待(500)
 736.     ts数组[下标].RightClick()
 737.    
 738. 功能结束

 739. 功能 找图(下标,x,y,x1,y1,图片)
 740.     ret,intX,intY
 741.     ret= ts数组[下标].FindPic(x,y,x1,y1,图片,"000000",0.9,0,intX,intY)
 742.     if(ret>=0)
 743.         返回 0
 744.     否则
 745.         返回 -1   
 746.     endif
 747. 功能结束
 748. 功能 找图点击(下标,x,y,x1,y1,图片,偏移x,偏移y)
 749.     ret,intX,intY
 750.     ret= ts数组[下标].FindPic(x,y,x1,y1,图片,"000000",0.9,0,intX,intY)
 751.     if(ret>=0)
 752.         对象.鼠标移动点击(下标,intX+偏移x,intY+偏移y)
 753.         返回 0
 754.     否则
 755.         返回 -1   
 756.     endif
 757. 功能结束
 758. 功能 找图点击右(下标,x,y,x1,y1,图片,偏移x,偏移y)
 759.     ret,intX,intY
 760.     ret= ts数组[下标].FindPic(x,y,x1,y1,图片,"000000",0.9,0,intX,intY)
 761.     if(ret>=0)
 762.         对象.鼠标移动点击右(下标,intX+偏移x,intY+偏移x)
 763.         返回 0
 764.     否则
 765.         返回 -1   
 766.     endif
 767. 功能结束

 768. 功能 找色(下标,x,y,x1,y1,颜色)
 769.     ret,intX,intY
 770.     ret=ts数组[下标].FindColor(x,y,x1,y1,颜色,0.9,0,intX,intY)
 771.     if(ret>=0)
 772.         返回 0
 773.     否则
 774.         返回 -1   
 775.     endif
 776.    
 777. 功能结束
 778. 功能 找色点击(下标,x,y,x1,y1,颜色,偏移x,偏移y)
 779.     ret,intX,intY
 780.     ret=ts数组[下标].FindColor(x,y,x1,y1,颜色,0.9,0,intX,intY)
 781.     if(ret>=0)
 782.         辅助.等待(500)
 783.         对象.鼠标移动点击(下标,intX+偏移x,intY+偏移y)   
 784.         返回 0
 785.     否则
 786.         返回 -1   
 787.     endif
 788.    
 789. 功能结束

 790. 功能 找字(下标,x,y,x1,y1,字,色偏)
 791.     x,y
 792.     ts_ret=ts数组[下标].FindStr(x,y,x1,y1,字,色偏,1.0,x,y)
 793.     if(ts_ret>=0)
 794.         
 795.         返回 0
 796.     否则
 797.         返回 -1   
 798.     endif
 799. 功能结束

 800. 功能 找字点击(下标,x,y,x1,y1,字,色偏,偏移x,偏移y)
 801.     x,y
 802.     ts_ret=ts数组[下标].FindStr(x,y,x1,y1,字,色偏,1.0,x,y)
 803.     if(ts_ret>= 0)
 804.         对象.鼠标移动点击(下标,x+偏移x,y+偏移y)
 805.         返回 0
 806.     否则
 807.         返回 -1   
 808.     endif  
 809. 功能结束

 810. 功能 暂停()//暂停
 811.    
 812.     变量 窗口句柄,数组下标,长度
 813.    
 814.     //如果(暂停==真)
 815.     //暂停=假
 816.     //辅助.等待(200)
 817.     //窗口句柄 = ts.GetForegroundWindow()
 818.     //辅助.等待(200)
 819.     //数组下标=数组空间.查找(对象.窗口数组,窗口句柄)
 820.     //辅助.等待(200)
 821.     //调试输出("暂停:"&数组下标)
 822.     //如果(数组下标>=0)
 823.     //辅助.写配置("全局变量","跳出"&数组下标,0,"c:\\fi\\ff.ini")
 824.     //辅助.写配置("全局变量","跳出",0,"c:\\fi\\ff.ini")
 825.    
 826.     //否则
 827.     //辅助.消息框("请选中游戏窗口")
 828.     //如果结束
 829.     //暂停=真
 830.     //如果结束
 831.    
 832.     ts=com("ts.tssoft")
 833.     辅助.等待(200)
 834.    
 835.     窗口句柄 = ts.GetForegroundWindow()
 836.     辅助.等待(200)
 837.     数组下标=数组空间.查找(窗口数组,窗口句柄)
 838.     辅助.写配置("全局变量","跳出"&数组下标,0,"c:\\xian\\启动.ini")
 839.     辅助.等待(1000)
 840.     调试输出("暂停:"&窗口句柄)
 841.    
 842.     辅助.等待(5000)
 843.    
 844.     如果(数组下标>-1)
 845.         //小标题=ts数组[数组下标].SetWindowText(窗口句柄,窗口标题[数组下标])
 846.         ts数组[数组下标].UnBindWindow()
 847.         辅助.等待(200)
 848.         对象.删除数组指定内容(窗口数组,数组下标)
 849.         //对象.删除数组指定内容(窗口标题,数组下标)
 850.         辅助.等待(200)
 851.         线程.关闭(任务数组[数组下标])
 852.         //线程.关闭(检测数组[数组下标])
 853.         su=数组下标
 854.     否则
 855.         辅助.消息框("请选中游戏窗口")
 856.     如果结束
 857. 功能结束

 858. 功能 删除数组指定内容(&数组名,下标)
 859.     辅助.等待(200)
 860.     数组名[下标]=111
 861. 功能结束 862. 空间结束
复制代码


下载地址
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 00:50:52 | 显示全部楼层
看看


回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 08:49:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 09:23:51 | 显示全部楼层
我给你定义下把。。块沉了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 12:23:05 | 显示全部楼层
查看下载,感谢楼主分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-5 17:56:47 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 07:46:17 | 显示全部楼层
加油啊作者么么哒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 22:47:04 | 显示全部楼层
666666
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 09:23:09 | 显示全部楼层
333333333333333
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 00:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
这么长,,,,,,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

关闭

小黑屋|TC官方合作论坛 (苏ICP备18045623号)

GMT+8, 2020-1-23 07:10 , Processed in 0.048168 second(s), 24 queries .

Powered by 海安简单软件服务部

© 2008-2019 版权所有 保留所有权利

快速回复 返回顶部 返回列表